Elżbieta Kaczmarska: Metody vyhledávání optimálního překladu polysémních sloves na základě analýzy paralelních textů

Elżbieta Kaczmarska: Metody vyhledávání optimálního překladu polysémních sloves na základě analýzy paralelních textů

Datum a čas
11. 04. 2019
17:30–19:00

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Tato přednáška se uskuteční v rámci aktuální série akcí Jazykovědného sdružení České republiky (letní běh 2019). Konat se bude na půdě FF UK v Praze (v přednáškové místnosti č. 18). Začátek je naplánován na 17:30.

Oficiální anotace

Cílem přednášky je představení metod vyhledávání optimálního překladu polysémních českých sloves do polštiny. Analyzované příklady jsou excerpované z paralelního korpusu InterCorp a patří ke skupině sloves vyjadřujících duševní stavy, např. zdát se, být líto, toužit. Vyhledání vhodného lexikálního ekvivalentu bývá obtížné i u blízkých jazyků; slovesa označující city a emoce jsou z tohoto pohledu zvlášť problematická pro svou víceznačnou, náznakovou a subjektivní povahu. Navrhované metody objeví i faktory, které vedou k volbě konkrétního ekvivalentu, a to na základě kontextu a syntaktickosémantických vlastností syntaktických argumentů daného lexému.