Natřeno na růžovo: Idyla, idylično a ideál v literatuře

Natřeno na růžovo: Idyla, idylično a ideál v literatuře

Datum a čas
25. 04. 2019 – 26. 04. 2019
Celý den

Místo konání
Sdružení moravských pracovišť AV ČR

Kategorie


Studentskou literárněvědnou konferenci 2019 pořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR a Ústav české literatury a knihovnictví FF MU.

Oficiální informace od pořadatelů

Směřování k ideálu a hledání dokonalosti představuje jeden z principů umělecké tvorby už od antických dob a v literatuře, stejně jako v jiných uměleckých oblastech, se opakovaně navrací. V různých epochách se autoři snažili najít a zobrazit ztracený ráj, bezchybný utopistický stát, popsat to nejlepší uspořádání společnosti nebo dosáhnout ideální formy. Nejeden umělecký manifest ohlašoval ambici vytvářet čisté umění, vymezit vyjadřovací prostředky a témata, která jsou pro něj vhodná, prostě ustavit vzor hodný následování. V české literatuře, stejně jako i v dalších literaturách středoevropského kulturního prostoru, hrály idylické prvky od počátků předmoderní doby důležitou roli. Idyla zde nepředstavovala pouze literární žánr, ale také obecnější rámec vztahování se ke světu, který sehrával podstatnou roli při budování vlastní národní identity a formulování vizí dalšího směřování celého společenství. Kromě toho však umění a literatura také poskytovaly symbolický útěšný prostor, do něhož bylo možné uchýlit se v těžkých časech. Jak se tedy ony idylické motivy proměňovaly a manifestovaly v různých dobách i v závislosti na historických a společenských okolnostech? Kolik toho mají společného vlastenecké romány devatenáctého století a budovatelské prózy socialistického realismu nebo vědeckofantastické utopie? Existuje nějaký vztah mezi idylickými prvky a estetickou hodnotou díla? Jsou texty pracující s idyličnem a (z)idealizováním a priori méně umělecky hodnotné? A v jakém vzájemném poměru jsou ideál, idylično a ideologie, objevují-li se v literatuře?

Více informací najdete zde.