Václav Čermák: Vývoj jazykové situace v srbsko-chorvatském jazykovém prostoru v 19. a 20. stol

Václav Čermák: Vývoj jazykové situace v srbsko-chorvatském jazykovém prostoru v 19. a 20. stol

Datum a čas
28. 03. 2019
17:30–19:00

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Tato přednáška se uskuteční v rámci aktuální série akcí Jazykovědného sdružení České republiky (letní běh 2019). Konat se bude na půdě FF UK v Praze (v přednáškové místnosti č. 18). Začátek je naplánován na 17:30.

Oficiální anotace

Přednáška bude věnována vývojovým tendencím srbštiny a chorvatštiny ve srovnání s českým prostředím, případně s jazykovou situací v bývalém Československu. Budou popsána východiska, která vedla k zformování srbochorvatského jazyka a k vývoji jeho forem v jednotlivých oblastech srbsko-chorvatského jazykového areálu, kde budou zohledněny odlišné sociokulturní vlivy, které působily na podobu dnešní srbštiny a chorvatštiny. Vedle čistě gramatických jevů bude zvláštní pozornost věnována otázce užívání písma (latinka a cyrilice) v jednotlivých svazových republikách bývalé Jugoslávie v běžném životě, ale i vývojovým tendencím pravopisu jednotlivých jazyků v průběhu 19. a 20. stol. Přihlíženo bude k postavení „srbsko-chorvatského“ jazyka v jednotlivých zemích bývalé Jugoslávie v době fungování společného státu, ale i po jeho zániku.