VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky

VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky

Datum a čas
29. 06. 2020 – 03. 07. 2020
Celý den

Místo konání
Akademie věd ČR

Kategorie


Od 29. června do 3. července 2020 se v Praze uskuteční VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Věnován bude sebereflexi českých literárních studií.

Oficiální informace od pořadatelů

V roce 2020 uběhne čtvrt století od chvíle, kdy se po pádu železné opony poprvé mohli společně sejít všichni literární vědci zabývající se českou literaturou. Proto byl I. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, konanému roku 1995, určen úkol přehlédnout minulost a aktuální stav vlastního vědního oboru a stát se tribunou jeho sebereflexe. Bouřlivý vývoj humanitních věd posledních desetiletí i dramatické proměny univerzitního prostředí, odehrávající se na pozadí protichůdných kulturních, společenských i politických procesů popisovaných pojmem globalizace, uvedly do pohybu také náš obor. Situace literárněvědné bohemistiky je dnes charakterizována nejen bohatstvím teoretických rámců a metodologických pozic, které studiu české literatury a obecněji písemnictví českých zemí poskytují příležitost klást si nové otázky či nově aktualizovat otázky dávné, ale také otřesením institucionální základny bohemistických bádání v těch zemích a regionech světa, kde bohemistika jako samostatný akademický obor zaniká.

Cílem kongresu bude proto rekapitulovat stav i výhledy našeho oboru, a to jak v jeho institucionální, tak i intelektuální dimenzi. Jednání bude věnováno podmínkám literárněvědné bohemistiky jako jedné z moderních filologií, jejímu postavení v dnešním akademickém světě, mediálnímu prostředí a výzvám, kterým čelí, rozpravě o vědeckých paradigmatech, které současný bohemistický výzkum dynamizují, metodologickým a teoretickým východiskům, na něž literárněvědná bohemistika v současnosti reaguje, která v ní nejvíce rezonují, i vědeckým tématům, jež jsou z hlediska odborné obce pro bohemistiku ve světě i v České republice stěžejní.

Vědecký program kongresu bude v reakci na pluralitní charakter současného literárněvědného bádání koncipován v rozhodující míře zdola, prostřednictvím volných panelů, dostatečný prostor bude nicméně věnován také samostatným příspěvkům.

Více se dozvíte na oficiálních stránkách kongresu.