Ivana Procházková: Řeč metafor o zákonu, právu, spravedlnosti a soudu v hebrejském textu Starého zákona

Ivana Procházková: Řeč metafor o zákonu, právu, spravedlnosti a soudu v hebrejském textu Starého zákona

Datum a čas
07. 11. 2018
18:00–20:00

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Tato přednáška se koná na FF UK v místnosti č. 18 a je součástí podzimního běhu Kruhu přátel českého jazyka. Vysloví ji Ivana Procházková z Katedry Starého zákona ETF UK. Vstup je zdarma.

Anotace

V přednášce budou představeny možnosti uplatnění metod kognitivní a kulturně orientované lingvistiky při analýze, interpretaci a překládání metaforických vyjádření týkajících se zákona, práva, spravedlnosti a soudu v hebrejském textu Starého zákona. I když je jazyk zákonů v biblických textech specifický a značně formalizovaný, nejsou metaforická vyjádření ani v právních slovních obratech a formulích výjimkou. V preambulích ke sbírkám zákonů, v žalmech, v prorockých knihách a v mudroslovné literatuře se pak navíc setkáváme s obecnějšími úvahami na téma dodržování a porušování zákona, s úvahami na témata, kterým se dnes věnují teorie práva nebo filozofie práva. Právě v těchto textech hraje metafora naprosto klíčovou roli. Bude ukázáno, jak kognitivněsémantické analýzy mohou přispět do lingvistické a teologické debaty týkající se některých exegeticky sporných míst. Na již existujících překladech vybraných metaforických vyjádření do češtiny bude představena problematika jejich translace.

Více na oficiálních stránkách KPČJ.