Jakub Sláma: Sémantická dědičnost při sufixaci od polysémních slov aneb Výhledy české slovotvorby

Jakub Sláma: Sémantická dědičnost při sufixaci od polysémních slov aneb Výhledy české slovotvorby

Datum a čas
17. 10. 2018
18:00–20:00

Místo konání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Kategorie


Tato přednáška se koná na FF UK v místnosti č. 18 a je součástí podzimního běhu Kruhu přátel českého jazyka. Vysloví ji Jakub Sláma, který působí v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK a také v Ústavu pro jazyk český AV ČR. Vstup je zdarma.

Anotace

V určitém smyslu lze tvrdit, že adjektivum korunový „dědí“ jinou část významového spektra svého základového slova koruna než adjektivum korunní. Přednáška představí právě koncept sémantické dědičnosti, jehož kořeny lze hledat v konstrukční gramatice, a ukáže, že tento koncept je v české lingvistické tradici implicitně přítomen a prakticky se zohledňuje v lexikografii. Slovotvorba a lexikologie však sémantickou dědičnost dostatečně nezohledňují; některé tradiční předpoklady se pak zdají být přímo v rozporu s tím, co o ní bylo empiricky zjištěno. Přednáška na základě těchto empirických poznatků nastíní několik otázek, s nimiž bychom se měli ve snaze o adekvátní popis češtiny vyrovnat. V konfrontaci s východisky tradiční české slovotvorby a kognitivní lingvistiky (a konstrukční gramatiky) bude naznačeno, kam by výzkum (nejen) slovotvorby mohl (a snad i měl) v dalších letech směřovat.

Více na oficiálních stránkách KPČJ.